con

[kən]

★例词


1.  continue [kənˈtɪnju]
  vi.持续; 逗留; 维持原状;
2.  confront [kənˈfrʌnt]
  vt.面对; 使面对面,使对质; 碰到,遇到; 比较;
3.  conduct [kənˈdʌkt]
  vt.传导; 引导; 带领; 控制;
4.  convict [kənˈvɪkt]
  vt.宣判有罪; 证明…有罪; 使知罪; 定…的罪;
48音标 元音 辅音 后缀 第一部分 第二部分 第三部分 高频 视频 小学拼读60 学习中心
版权所有
注:我们将不定期对语音功能进行维护优化,可能会出现无发音情况。敬请谅解!