be

[bɪ]

★例词


1.  become [bɪˈkʌm]
  vi.变得; 变成; 变为,成为;
2.  becharm [bɪ'tʃa:m]
  vt.使迷醉,使销魂;
3.  below [bɪˈloʊ]
  adv.在下面,到下面;
4.  beyond [bɪˈjɑ:nd]
  prep.超过; 越过; 那一边; 在…较远的一边;
48音标 元音 辅音 后缀 第一部分 第二部分 第三部分 高频 视频 小学拼读60 学习中心
版权所有
注:我们将不定期对语音功能进行维护优化,可能会出现无发音情况。敬请谅解!