sion

[ʒən]

★例词


1.  confusion [kənˈfjuʒən]
  n.混乱; 混淆; 困惑;
2.  collusion [kəˈluʒən]
  n.共谋,勾结,串通;
3.  conclusion [kənˈkluʒən]
  n.结论; 结局; 断定,决定; 推论;
4.  decision [dɪˈsɪʒən]
  n.决定; 决议; 果断; (法院的) 判决;
48音标 元音 辅音 后缀 第一部分 第二部分 第三部分 高频 视频 小学拼读60 学习中心
版权所有
注:我们将不定期对语音功能进行维护优化,可能会出现无发音情况。敬请谅解!