ment

[mənt]

★例词


1.  movement [ˈmuvmənt]
  n.运动; 活动; 乐章; 动作,举动;
2.  payment [ˈpemənt]
  n.付款,支付; 报酬,报答; 偿还; 惩罚,报应;
3.  segment [ˈsɛɡmənt]
  n.环节; 部分,段落; [计算机] (字符等的)分段;
48音标 元音 辅音 后缀 第一部分 第二部分 第三部分 高频 视频 小学拼读60 学习中心
版权所有
注:我们将不定期对语音功能进行维护优化,可能会出现无发音情况。敬请谅解!